Elektrické zariadenia

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 Z.z. na základe odborného stanoviska č.0207/2/2008 z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa:

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA E L E K T R I C K É

Evidenčné číslo:

0018/2/2008 – EZ – S,O (OU,R,M) – E2, A

Na druh činnosti:

S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

OOprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:

OUoprava a údržba

R rekonštrukcia

M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

V rozsahu:

E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov

Trieda objektov:

A objekty bez nebezpečenstva výbuchuHistória | Základné údaje | Oprávnenia | Ponuka | Referencie | Kontakt
(c) Webra Solutions 2008