Tlakové zariadenia

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 Z.z. na základe odborného stanoviska č.0208/2/2008 z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa:

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA T L A K O V É

Evidenčné číslo:

0155/2/2008 – TZ – S,O (OU,R,M) – Aa3,a4,b1,b2,Ba1,b1,b2,d1,d2,e1,e2,e3,e4

Na druh činnosti:

SOdborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke

OOprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu:

OUoprava a údržba

R rekonštrukcia

M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

V rozsahu:

technické zariadenia tlakové skupiny A

a) kotly parné a kvapalinové na výrobu pary alebo na ohrev kvapaliny s konštrukčným pretlakom nad 0,05 MPa, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takomto pretlaku vyššia ako jej bod varu:

3. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III.trieda)

4. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom do 5,8 MW vrátane (IV.trieda)

b) tlakové nádoby stabilné, ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 l,

1. ktorých súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného pretlaku v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 500 (IV.trieda). Objem technického zariadenia tlakového je veľkosť priestoru vymedzeného stenami namáhanými vnútorným alebo vonkajším pretlakom pracovnej látky, pričom objem zabudovaných technických zariadení, výmurovky alebo výplne sa neodpočítava: viacpriestorové zariadenia sa zaradia podľa priestoru patriaceho parametrami do najvyššej skupiny

2. ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 20, ale neprevyšuje hodnotu 500 (III.trieda), okrem vzdušníkov motorových vozidiel

technické zariadenia tlakové skupiny B

a) kotly s konštrukčným pretlakom do 0,05 MPa vrátane, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takom pretlaku nižšia ako jej bod varu :

1. s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V.trieda)

b) tlakové nádoby stabilné, ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 0,2 l

1. ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 2,5 MPa a bezpečnostný súčin je väčší ako 2, ale

a) neprevyšuje hodnotu 20 alebo

b) prevyšuje hodnotu 20, ale objem neprevyšuje 10 l

2) tlakové nádoby tvorené výhradne rúrkami s vnútorným priemerom nad 100 mm, prípadne pri nekruhových prierezoch rúrok s plochou prierezu nad 100 cm2, alebo tlakové nádoby tvorené výhradne rúrkami s vnútorným priemerom najviac 100 mm, prípadne pri nekruhových prierezoch rúrok s plochou prierezu najviac 100 cm2, pri ktorých súčin najvyššieho pracovného pretlaku v MPa a najväčšieho vnútorného rozmeru je väčší ako 200 mm (II.trieda)

d) potrubné vedenia,

1. v ktorých pracovnou látkou je vodná para s najvyšším pracovným pretlakom väčším ako 0,1 MPa alebo horúca voda s teplotou prevyšujúcou jej bod varu pri pretlaku 0,1 MPa (120oC), pričom najvyšší vnútorný rozmer potrubia je väčší ako 100 mm (bez ohľadu na rozšírené časti) (I.trieda)

2. v ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 1 MPa a súčasne najväčší vnútorný rozmer potrubia je väčší ako 100 mm (bez ohľadu na rozšírené časti) a pracovnou látkou je vzduch (II.trieda)

e) bezpečnostné príslušenstvo

1. zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pracovného pretlaku technických zariadení tlakových

2. zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles pod určenú hranicu ohrozuje ich bezpečnosť

3. zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny a prekročenie ich okrajových hraníc v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých prekročenie alebo pokles pod určenú hranicu ohrozuje ich bezpečnosť

4. určené na automatickú prevádzku na parných a kvapalinových kotloch, napríklad na automatické odlúhovanie a odkaľovanie, reguláciu prietoku, napájania a teploty prehriatej a prihriatej pary a vodyHistória | Základné údaje | Oprávnenia | Ponuka | Referencie | Kontakt
(c) Webra Solutions 2008