Plynové zaradenia

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 Z.z. na základe odborného stanoviska č.0206/2/2008 z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa:

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA P L Y N O V É

Evidenčné číslo:

0133/2/2008 – PZ – S,O (OU,R,M) – Ab,d,f,g1,h,i,Bb,d,f,g1,h1,i

Na druh činnosti:

S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových

OOprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:

OUoprava a údržba

R rekonštrukcia

M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

V rozsahu:

technické zariadenia plynové skupina A sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na:

b) skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m3 (plynojemy a zásobníky)

d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom nad 10 Nm3/h

f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa

g) rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa, acetylénovody a všetky plynovody vyhotovené z nekovových materiálov

h) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní

i) chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva nad 25 kg

technické zariadenia plynové skupina B sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi, ktoré sú určené na:

b) skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 m3 (plynojemy a zásobníly)

d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom do10Nm3 /h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve flaše na dopravu plynov

f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane

g) rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane okrem acetylénovodov a všetky prípojky vyhotovené z nekovových materiálov

h) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín

i) chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva od 3 kg do 25 kg vrátane

Médium: metán, propán, propán – bután, čpavokHistória | Základné údaje | Oprávnenia | Ponuka | Referencie | Kontakt
(c) Webra Solutions 2008